B52 Jokes

 • How do you clear out an Iraqi bingo parlour?

  Call out "B-52"

 • How do you play Taliban bingo?

  B-52...F-16...B-1..

 • How do you play Iraqi bingo?

  F18...B52...F18

 • What's the fastest way to end an Iraqi bingo game?

  A:Call B52

 • How do you clear out an Afghani bingo game..?

  Call B52!!